Grunnþættir menntunar
3
Ávarp
Í nýrri menntastefnu eru skilgreindir sex grunnþættir. Þeir eru í anda gildandi
laga, reglugerða og alþjóðasamninga og mynda kjarna menntastefnunnar. Þeir
varða starfshætti, inntak og umhverfi náms á öllum skólastigum og skapa mikil-
væga samfellu í íslensku skólakerfi. Þessir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, heil-
brigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.
Miklu skiptir að rækta með markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf
sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir
þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Þessum grunnþáttum er m.a. ætlað
að bæta úr því. Allir ættu að njóta menntunar sem dugir til þess að þeir geti veitt
valdhöfum eðlilegt aðhald, hvort sem þeir eru í fjármálalífinu, stjórnmálum, fjöl-
miðlum eða á öðrum sviðum. Skólar eru í raun einu stofnanir samfélagsins sem
geta tryggt öllum uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig undir þátttöku í
virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum félagslegum
og menningarlegum aðstæðum.
Það eru gömul sannindi og ný að engin raunveruleg þróun verður í skólastarfi
nema fyrir tilstuðlan kennara og skólastjórnenda. Lengi má lagfæra menntastefnu,
skipulag, námsgögn og skólabyggingar en ef breytingum er ekki fylgt eftir í skól-
unum skila þær ekki árangri. Innleiðing nýrrar hugsunar í skólastarfi byggist á
góðri samvinnu menntayfirvalda við þá sem bera hitann og þungann af skóla-
starfinu.
Ég ber þá von í brjósti að útgáfa sex þemahefta um grunnþætti hafi farsæl
áhrif á skólastarf í landinu á tímum endurreisnar samfélagsins og hvet starfsfólk
skóla, foreldra, forráðamenn og nemendur til að kynna sér vel efni heftanna og
starfa í anda þeirra.
Katrín Jakobsdóttir
mennta- og menningarmálaráðherra
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...68